Page 1 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเร้าใจ
P. 1

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย…


                             “ความเร้าใจ”
                                             โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ
        ผมเชื่อว่า...
                                     ้
                      เวลาเราเจอข่าวที่มีการขับรถปาด เรื่องนี้มาใชทั้งในสิ่งที่สร้างสรรค์และสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ เรา
        หน้ากันหรือประเภทนี้จนเกิดเรื่องราวใหญ่โต เรามักจะคิด จะสร้างสถานการณ์อย่างไรเพื่อให้อีกฝ่ายตอบสนองตามที่
                                              ้
        ว่าท าไมคนที่อยู่ในเหตุการณ์ของเรื่องนี้ถึงไม่ปล่อยไป ถ้า เราต้องการ กลยุทธ์ยี้สามารถใชได้ทุกด้านไม่ว่า “การ
        ต่างคนต่างไปก็จบเรื่อง หรือบางคนปาดหน้า จอดลงมาท้า โฆษณาสินค้า” หรือ “การจีบสาว” หรือแม้แต่การ “กวน
        ทาย ถ้าอีกฝ่ายเฉย ๆ เรื่องก็จบ แต่ถ้าอีกฝ่ายลุยตอบ  ตีน” ชาวบ้าน ก็ใชหลักการเดียวกันครับ อันเรื่องหลังสุดนี้
                                        ้
                        ี
        เรื่องราวก็ใหญ่โต เสียหายทั้งทรัพย์สินและชวิต และหลาย มักจะได้ยินเสมอ ๆ ว่า “มึงไปอ้อน….เอง” พูดไป ซับเลือด
        รายมาขอขมา ขอโทษ ที่ท าผิดไปเพราะชววูบ …. สงสัยมั้ย ไป ดังนั้น หากเรารู้เรื่อง“เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” อย่าง
                       ั่
        ครับว่า ไอ้ชววูบของแต่ละคนท าไมไม่เหมือนกัน …. ผมเชอ ลึกซึ้งและเข้าใจว่าการตัดสิน “ใจ” ทุกครั้งจะถูกก าหนดจาก
                             ื่
            ั่
        ว่าทุกวันมีเรื่องราวประเภทที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวประมาณ สภาวะที่รอบด้าน “เร้าใจ” อย่างไร ก็น่าจะท าให้เรา
                                               ่
        นี้ทุกวินาที แต่ผลอาจต่างกันในความรุนแรงของผลบั้นปลาย  สามารถขายของได้งายขึ้น มีแฟนงายขึ้น หรือหลีกเลี่ยง
                                         ่
        เพราะสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าต่างกัน และเครื่องรับ บาทาชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้นครับ
        สัญญานมีความต่างกัน ถ้าจะขยายความ ก็คือ สิ่งเร้าก็คือ ณ

        นาทีที่เกิดเรื่องนั้นคู่กรณีแสดงกริยาอย่างไร ท่าทาง การ   แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาขานี้ถูกแนะน าโดย
        พูดจา การท้าทายต่ออวัยวะเบื้องล่างอย่างสุดๆ อย่างไร ถ้า นักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาตร์ Daniel
                   ี
        เยอะ ก็น่าจะมีโอกาสเกิด “สักท” จากอีกฝ่าย ส่วนเครื่องรับ Kahneman มาในปี ศ.ศ. 2002 และ Amos Tversky) ซึ่ง
        สัญญานก็คืออีกฝ่ายว่าสิ่งเร้าที่เกิดข้างหน้า รับได้ขนาดไหน  เป็น ‘นักจิตวิทยาคณิตศาสตร์’ (Mathematical
                                                ้
        มองผ่านไป หรือมองเห็นสัญญานกวน หยาบคาย หรือไม่ดี  Psychologist) ที่ศึกษาจิตวิทยาโดยใชแบบจ าลองทาง
        จากอีกฝ่ายแล้ว มองเฉยๆ สมเพช ก็แล้วไป หรือน ามาเพิ่ม คณิตศาสตร์ต่างๆ เข้าไปจับกับกระบวนการทางจิตและ
        ขนาดให้สูงขึ้นในใจ ก็เกิดการ “สวน” ก็แล้วแต่กรณีละครับ  ความคิดทั้งหลาย ซึ่งงานของพวกเขาท าให้พวกเรารู้ว่า
                                      ่
                                 มนุษย์ไม่ใชผู้คนที่มีเหตุมีผลเหมือนข้อสมมติที่นัก
                       ื่
            ถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์ที่เชอมโยงกับชวิตจริง เศรษฐศาสตร์ใชเป็นพื้นในการวิเคราะห์ แต่มนุษย์ตัดสินใจ
                           ี
                                       ้
        เรื่องนี้ไม่ยาก เพราะสิ่งเหล่านี้ พวกเราเจอทุกวัน ทุกนาที ตามอารมณ์และแรงผลักดันทางจิตในแต่ละวินาทีที่ต่าง
        ด้วยซ้ าไป เพียงแต่เรื่องราว สถานการณ์ต่างกัน และเราก็น า  ออกไป ไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน ต่างไปจากที่นักเศรษฐศาสตร์                               1
   1   2   3   4   5   6