Page 1 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย Social Distancing
P. 1

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย…


                              Social Distancing
                                             โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ        ผมว่า
                ่
            …. ในชวงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่าง  ไม่ให้ท านั้นท านี่เหมือนที่เคยท า แต่เรื่องนี้ในบ้านเรามีบ้าง
        หนักในชวงหนักสุด ๆ ก็อยู่ในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  แต่ก็ไม่รุนแรง อาจเป็นเพราะเราเข้าใจในการสื่อสารของรัฐ
                   ่
           ่
        2563 นี้ ที่มาตรการของรัฐออกมาแบบต้อง “เอาอยู่” จริง ๆ  หรือการโต้ตอบรุนแรงจากสังคมเอง เพราะเขาก็กลัวติด
        มาตรการรักษาระยะห่าง หรือ Physical หรือ Social   ไวรัสจากเราเหมือนกัน เลยท าให้มาตรการ stay home ดู
        distancing จะเรียกวาอะไรก็แล้วแต่ ความหมายคือให้ผู้คน เหมือนจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเกินคาด จะเต็มใจ หรือ
                ่
        อยู่ห่างกันในระยะห่าแดก (ค านี้ผมเอามาจากโซเซียลมีเดีย ต้องจ าใจก็แล้วแต่
        ต่าง ๆ น่ะครับ ที่แปล social distancing ได้ชดเจนที่สุดใน
                         ั
        ความเห็นผม) ท าให้มาตรการไม่ให้ออกจากบ้าน ปิด

        ร้านอาหาร ห้างร้าน ตลาด หรือแม้แต่ปิดเมืองกันเลยทีเดียว
        ห้ามคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศ มาตรการเหล่านี้มุ่งไป
           ี
        ที่รักษาชวิตผู้คนให้ห่างจากความเสี่ยงของไวรัสนี้ ส่วน
        ผลกระทบต่อธุรกิจที่สลบ ตาย หรือไม่ก็คางเหลืองกันเป็น

        ระนาว เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐต้องว่าไป

            ที่ผมจะคุยนี้ เป็นมาตรการเข้มที่ทุกประเทศน า
                                  ขอบคุณภาพจาก: https://thejournalistclub.com/
            ้
        ออกมาใชในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส คือการ
        ปิดเมือง ห้ามเดินทาง มีเคอร์ฟิว ห้ามชุมนุม สถานที่บันเทิง   แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท าไม
                   ี
        ต่าง ๆ ต้องปิด ซึ่งท าให้วิถีชวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจาก  คนบางคน “โอเค” และคนบางคนก็ “ไม่โอ” กับมาตรการนี้
        ที่เคยชน หลายแห่งในโลกมีคนหลายกลุ่มหลายคนออกมา   ผมว่าน่าจะอธิบายได้ด้วยเรื่อง “Externality” หรือ
           ิ
        ประท้วงมาตรการดังกล่าว ส่วนมากให้เหตุผลว่าเป็นการ ผลกระทบภายนอกได้ใกล้เคียงกับการคัดค้านของคนบาง
        ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ หรือผมเกิดในประเทศเสรี ท าอะไรก็ได้  กลุ่ม วิธีคิดก็งาย ๆ ของเราก็คือกลับไปที่มนุษย์ทุกคน
                                       ่
        หรือไม่ก็ผมแข็งแรง ถ้าติดผมรับผิดชอบและผลลัพธ์เอง และ แสวงหาทางเลือกที่ตนเองมีความสุขมากที่สุด ดูผลตอบแทน

        อีกสารพัดเหตุผลที่จะไม่ยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือถูกห้าม  และต้นทุนทางจิตใจ แล้วดูว่าทางไหนดีที่สุด แต่การคิดแบบ                               1
   1   2   3   4