Page 2 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประชานิยม
P. 2

ไทยทุกคนเข้าใจในเงื่อนไขกลาย ๆ ว่านโยบาย      กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งหลายคนก็รออย่างใจจรดใจจ่อ ตุ้ม ๆ

        ประเภทใด ผมอนุมานเอาว่าสาเหตุที่มีคนพร้อมกัน    ต่อม ๆ หรือระทึก แล้วแต่กลุ่ม เพื่อดูว่ามีมาตรการ
        ตั้งชื่อนโยบายประเภทนี้ว่า “ประชานิยม” เพราะ    อะไรบ้างที่สัญญากันไว้ในช่วงหาเสียงจะออกมาเป็น

        เป็นนโยบายที่มีประชาชนชื่นชอบ ใครชอบ ชอบด้วย    มาตรการของรัฐบาลจริง ๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ใจ

        เหตุผลใดก็ตาม แต่แน่ ๆ คนที่ชอบคือตนเองได้     ระทึก ตุ้ม ๆ ต่อม ๆ ว่ารัฐจะเอาเงินที่ไหนมาใช้
        ประโยชน์ ..... แม้จะเขิน ๆ ที่จะรับ แต่ลึก ๆ ในใจ เพราะไม่มีของฟรีแน่ ๆ งานเลี้ยงต้องมีคนจ่ายค่าบิล

        คนทั่วไปนั้น ผลประโยชน์ที่ได้เป็นผลประโยชน์ที่   ขึ้นภาษีอะไรที่ไหนอย่างไร หรือเป็นเรากลายเป็น

        ได้มาง่าย ๆ เรียกว่าเกือบฟรีหรือฟรี หรือได้มาง่าย ๆ  “ห่าน” อีกหละ …
        กว่าที่ควรจะเป็น ….. แต่เรื่องประสิทธิภาพของ    ทุกประชานิยมก็มีบางกลุ่มนิยมเหมือนกัน

        งบประมาณที่ลงไปเป็นคนละเรื่องกันน่ะครับ และผม

        เชื่อว่าคนหลายคนก็มีข้อสงสัยในประเด็นนี้มาก        ส าหรับผม เท่าที่สังเกต พบว่าของเหล่านี้มัก
        เช่นกัน                      มาฟรี ๆ ให้กับคนเฉพาะกลุ่ม ส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่
                                 มีรายได้น้อย กลุ่มด้อยโอกาส หรือกลุ่มเฉพาะเจาะจง
                                 เรียกว่ามี Target Group ที่ชัดเจน และก็มีคน

                                 จ านวนมากพอควรที่ได้ประโยชน์ …. แหม…ผม


                                 อยากจะเรียกกลยุทธ์การออกแบบนโยบายประเภท
                                 นี้ว่า Mass Customization Policy คือ ออกแบบ

                                 ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า แต่ลูกค้ามีจ านวนมากด้วย
                                 ส่วนผลประโยชน์นั้น ถกเถียงกันได้เยอะ ทั้งมองใน


                                 ด้านสังคมก็จะเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องช่วยคนกลุ่ม
   ขอบคุณภาพจาก https://www.moc.go.th             นั้นกลุ่มนี้เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีในระดับที่
            นโยบายเหล่านี้มีข้อถกเถียงกันมาโดยตลอด

        เพราะหากไม่ดีจริงหรือมีประโยชน์แล้ว รัฐบาลหลาย   เหมาะสม ลดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่ตามมาหากไม่

        รัฐบาลคงไม่ท ากัน นโยบายประชารัฐเท่าที่เราเคยได้  ท า หรือเป็นลดความแตกต่างของโอกาสของคนใน
                                 สังคมในการเข้าถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
        ยิน เช่น รถไฟรถเมล์ฟรี ไฟฟ้าฟรี ประกันพืชผล

        เกษตร เงินช่วยเหลือค่าจิปาถะ บัตรเงินบัตรทอง    การศึกษาที่ดี การบริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
                                 หรือการมีชีวิตให้สมศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ ฯลฯ ซึ่ง
        สารพัดเอื้ออาทร รวมทั้งเงินช่วยเหลือครองชีพกลุ่ม
                                 มักเป็นเรื่องที่รัฐมักใช้เป็นเหตุผลในการใช้มาตรการ
        คนด้อยโอกาสต่าง ๆ ฯลฯ และนับของใหม่ที่ก าลังมา

        เช่น มารดาประชารัฐ ลดภาษีต่าง ๆ ผ่อนหนี้ ยกหนี้  ประเภทนี้ออกมา

        ของพรรคร่วมรัฐบาลอีกโขยงหนึ่งที่เสนอเอาใจคน
   1   2   3   4   5   6   7