Page 3 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประชานิยม
P. 3

ส่วน…                      มีรายได้ต่ า หรือกลุ่มที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายสูง อาทิ
              อีกหลายคนก็มองว่า มาตรการนี้ถูกใช้

        เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ซื้อคะแนนเสียง ความ    หญิงตั้งครรภ์ที่การต้องบ ารุงตัวเอง ค่ารักษา หรือ
        นิยม และยิ่งตอนก่อนเลือกตั้ง หรือช่วงหาเสียง จะ  ดูแลสุขภาพตัวเองและลูกในท้องที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

        เห็นว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ก็งัด   มากกว่าปกติ หรือชาวนาที่มีหนี้เก่าเยอะ ฤดูกาลใหม่

        ข้อเสนอมาตรการประชานิยมมาเสนอเพื่อชนะใจ      ก าลังมา เขาต้องซื้อปุ๋ย วัตถุดิบการเกษตร หรือ
        ชนะเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งก็ดูเหมือนปกติของเรา ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่าย ท าให้การที่รัฐใส่

        ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา … คนทั่วไปก็เข้าใจอย่างนั้น  เงินลงไปในมือกลุ่มคนกลุ่มนี้แล้ว พวกเขาก็จะใช้

        แม้ว่าไม่เกี่ยวกับการหาเสียงหรือคะแนนนิยมคนก็   จ่ายเงินที่ได้ออกไปทันที จะใช้จ่ายเกือบหมดหรือ
        ยากจะเข้าใจและเชื่อ ส าหรับผมยืนยันว่าบทความไม่  หมดแล้วแต่ และเงินจ านวนนี้ก็จะหมุนจากมือพ่อ

        เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้น …. ข้อคิดเห็นที่ว่าใช้เป็น ค้าขายปลีก ไปสู่พ่อค้าขายส่ง และต่อ ๆ กันไปตาม

        เครื่องมือในการซื้อเสียงนั้น ผมเปล่าว่าน่ะครับ คน รูปแบบของระบบเศรษฐกิจเป็นทอด ๆ ซึ่งการหมุน
        อื่นเขาว่ากัน                   ของเงิน แต่ละขั้น แต่ละตอนนั้น ก่อให้เกิดการสร้าง


                                 งาน การสร้างธุรกิจหรือการบริการต่าง ๆ ท าให้
                                 รายได้รวมทางเศรษฐกิจขยายตัวออกไป นับเป็น

                                 จ านวนเงินก็มากกว่าจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ใน

                                 นโยบายนั้น ๆ หลายเท่าตัว และนี้เราเรียก ตัวคูณ
                                 นโยบาย ซึ่งตัวคูณนโยบายยิ่งมีค่าสูง ก็ยิ่งท าให้

                                 นโยบายมีประสิทธิภาพต่อภาพรวมมากเท่านั้น


             ขอบคุณภาพจาก https://www.posttoday.com/politic/analysis/577364   “

                                  การหมุนของเงินแต่ละขั้น แต่ละตอน
        ประชานิยมดีกับเศรษฐกิจภาพรวมหรือไม่

                                    ท าให้รายได้รวมทางเศรษฐกิจ

            หากมองในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว นโยบาย      ขยายตัวออกไป ถ้านับเป็นจ านวนเงิน
        ประชานิยมที่ใช้อยู่นี้ส่วนมากจะมีตัวคูณด้าน


        นโยบาย (Policy Multiplier) ต่อการขยายตัวทาง     ก็มากกว่าจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้
        เศรษฐกิจในระยะสั้นค่อนข้างสูง เราลองนึกภาพของ        ในนโยบายหลายเท่าตัว
        เงินหรืองบประมาณที่ถูกส่งลงไปอยู่ในมือของ                “

        ประชาชนในฐานราก หรือในกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่ง

        เป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินสูง ไม่ว่าจะ
   1   2   3   4   5   6   7   8