Page 4 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประชานิยม
P. 4

อย่างไรก็ตาม…                   ระดับมหภาคได้ดี และตัวคูณจะต่ าลง ประสิทธิภาพ
                      ตัวคูณนโยบายเหล่านี้จะ

        มากน้อยขึ้นกับกลุ่มที่เราเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ยิ่ง ของนโยบายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งท าให้รัฐ
        เป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินมาก หรือ พยายามเร่งให้ธุรกิจในท้องถิ่นท าการค้าออนไลน์

        แนวโน้มที่มีการออมต่ า หากเอาเงินไปใส่มือคนมี   มากขึ้นและปรับกลยุทธ์ในการน าคนลงเที่ยวใน

        รายได้พอประมาณแล้ว คนกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนการใช้   ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่งั้นจะกลายเป็นรวยกระจุก จน
        เงินที่ได้เพิ่มนั้นต่ า มีแนวโน้มจะออมเงินก้อนนั้นแทน  กระจาย

        ท าให้เงินไม่หมุน ดีไม่ดีเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ท าให้

        เงินหมุนจ านวนรอบน้อย เช่น ไปเที่ยวต่างประเทศ             “

        ซื้อของต่างประเทศ ฯลฯ เงินหมุนรอบเดียวก็ถูก      นโยบายประชานิยมด้านสนับสนุน

        บริษัทยักษ์ใหญ่หรือต่างชาติเก็บออกจากระบบ       การกระตุ้นทางเศรษฐกิจจะได้ผลมาก
        เศรษฐกิจไปแล้ว
                                   ที่สุด รัฐต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ดี

            ดังนั้น หากจะให้นโยบายประชานิยมด้าน      คือกลุ่มที่เงินเข้ามาก็พร้อมจ่ายทันที

        สนับสนุนรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลมาก               “

        ที่สุด รัฐต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เงินเข้ามาก็พร้อม

        จ่ายทันที หรือแจกเป็นคูปอง หรือรับเงินคืนเมื่อจ่าย    ส าหรับผลในระยะยาว “ประชานิยม” กับ
        ยิ่งดี นอกจากนี้สภาพโครงสร้างธุรกิจก็ต้องพิจารณา  “สวัสดิการแห่งรัฐ” ต้องแยกให้ชัด เพราะวันนี้เป็น

        ให้ดี เพราะวันนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คน และ  การใช้มาตรการนี้ก าลังกลายเป็นสวัสดิการแห่งรัฐไป

        รูปแบบระบบการค้าออนไลน์ และระบบแฟรนซายด์      แล้ว ค าว่าเอื้ออาทร ที่คนทั่วไปได้ยินก็รู้ว่าเป็น
        ที่ก าลังเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก ถ้าเปรียบเงินใน นโยบายประชานิยม กลายเป็นสิ่งที่รัฐต้องท า หากไม่

        พื้นที่เหมือนน้ า แทนที่จะค่อยไหลมาตามท่อเล็ก   เลือกท าในเรื่องที่ดี หรือมีเงื่อนไข กระบวนการ

        เหมือนเดิม แต่คราวนี้เหมือนกับธุรกิจการค้าขนาด   รวมทั้งการจัดการ พัฒนาให้กับประชาชนที่ดีแล้ว
        ใหญ่ต่อท่อขนาดใหญ่ลงไปในท้องถิ่นแล้วดูดเงิน    เราก็จะเห็นภาระด้านงบประมาณของรัฐในอนาคต

        โดยตรงจากลูกค้า ไม่ผ่านท่อเล็ก ๆ เหมือนเดิม ท า  ท่วมท้นแน่ ๆ เหมือนตัวอย่างในประเทศต่าง ๆ เช่น

        ให้ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ธุรกิจ โครงการรักษาทุกโรคในชิลี บ้านเอื้ออาทรในรัสเซีย
        สนับสนุน ต่าง ๆ หายหน้าหายตาไป หรือเงินหมุนใน   หรือการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนในเม็กซิโกที่ในที่สุด

        ท้องถิ่นน้อยลง ท าให้คนในพื้นที่รู้สึกดูเหมือนว่า ทรัพย์สินก็เปลี่ยนมือเป็นของนายทุนส่วนมาก ฯลฯ

        เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา ท าให้นโยบายประชานิยม    ทั้งหมดมีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตและเลิก
        แม้ว่ายังสามารถขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจใน       ไม่ได้เพราะเหตุผลทางการเมือง
   1   2   3   4   5   6   7   8