Page 5 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประชานิยม
P. 5

ของการใช้งบประมาณ กับการสร้างนิสัยไม่ดีให้

                                 ประชาชน สอนให้คนงอมืองอเท้า ซึ่งคนที่ออกมา

                                 วิจารณ์ส่วนมากเท่าที่เห็นมักเป็นคนที่เสียภาษีและ

                                 คนที่ไม่ได้ส่วนแบ่งจากนโยบายประชานิยมนั้น ๆ

                                 หรือไม่ได้ประโยชน์เป็นน้ าเป็นเนื้อ
                                     แต่คนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็จะชื่นชม


                                 สรรเสริญ และรู้สึกรัก เป็นหนี้บุญคุณที่มีคนดูแล
           ขอบคุณภาพจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_1347709  แม้ว่าจะมีข่าวการรั่วไหลของงบประมาณของ
        หากพรรคการเมืองในเสนอให้เลิกเมื่อไร เลือกตั้ง   นโยบายจ านวนมากก็ตาม คนที่ได้ประโยชน์ก็ยังชอบ
        คราวหน้าก็อย่าหวัง … นอกจากมีอะไรที่ “น่านิยม”   นโยบายนี้ เรียกว่า “ได้” ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แต่ที่

        กว่ามาชดเชย และผู้คนก็จะหวังในสิ่งที่ได้มาง่าย ๆ  เป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องระวัง คือ ความคาดหวัง

        จากการใช้เกมส์การต่อรองทางการเมืองเพื่อให้ได้สิ่ง ของประชาชนที่มีต่อนโยบายรัฐทั้งหมด หากท า
        ง่าย ๆ เหล่านั้นมา เราจะเห็นการขู่บอยคอต การ    บ่อย ๆ จนเขาหวังถึงผลประโยชน์นโยบายทั้งหมด

        ประท้วง อื่น ๆ ที่แสดงอาการงอนให้รัฐเห็น และโยง  ของรัฐต้องให้เขาง่ายอย่างที่ผ่านมา เป็นอันตรายต่อ

        ไปถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคราวหน้า สิ่งเหล่านี้ การพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว และที่
        มีผลต่อประสิทธิภาพและการแข่งขันที่ลดลงของ     น่ากลัวกว่านั้น นักการเมืองทุกพรรคก็ถูกบังคับ

        หน่วยผลิต ประชาชน ในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งมี    กลาย ๆ ให้ออกแบบนโยบายตอบสนองความ

        ตัวอย่างให้เห็นในมาตรการประกันราคา สนับสนุน    คาดหวังของประชาชนผู้ถือคะแนนเสียงในแบบ
        ต่าง ๆ การช่วยเหลือฟรีต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา    “ประชานิยม” และหากทุกพรรคแข่งขันกันรุนแรง


                                 แบบ ลด แลก แจก แถม และเกทับกันจนเกินงามละ
        เงินประชานิยมมาจากไหน?
            ไม่มีอะไรในโลกนี้ฟรีหรอกครับ นโยบาย    ก็…สนุกละครับ

        ประชานิยมใช้ภาษีของเรานี้แหละครับ ผ่านระบบ
                                           “
        งบประมาณครับ ไม่ว่างบประจ าปี งบกลางปี งบ

        เร่งด่วนที่มีเงื่อนไขการใช้เฉพาะเรื่องด่วน ซึ่งไม่ต้อง ไม่มีอะไรในโลกนี้ฟรีหรอกครับ

        ห่วงครับ เดี๋ยวเขาหาทางให้เรื่องที่ท าเป็นเรื่อง   นโยบายประชานิยมก็ใช้ภาษีของ

        เร่งด่วนได้ทั้งนั้น ว่ากันง่าย ๆ มาจากเงินของพวกเรา       เรานี้แหละครับ
        ทุกคนแหละครับ เหตุผลนี้มั่งท าให้มีคนออกมา

        วิจารณ์กันมาก ส่วนมากค าวิจารณ์ต่อนโยบาย                 “

        ประชานิยมมักจะเป็นเรื่องสองเรื่อง คือประสิทธิภาพ
   1   2   3   4   5   6   7   8