Page 6 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประชานิยม
P. 6

นอกจากนี้…                    หวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะสวยงาม โดยใช้เงินใน
                   นโยบายเพื่อสร้างสวัสดิการ

        สังคมให้กับประชาชนทั่วไปถือว่าเป็นการสร้างความ   อนาคตมาก็ดูอธิบายในเรื่องความแฟร์ให้กับลูกหลาน
        เป็นธรรมและความมั่นคงให้กับสังคม หลายประเทศ    ได้ยากครับ พอเห็นน่ะครับว่าท าไมนโยบายประเภท

        แสดงให้เห็นว่าการมีรัฐสวัสดิการคล้าย ๆ แต่ไม่   นี้ไม่ใช่ประชาเท่านั้นที่นิยม แต่นักการเมืองก็นิยม

        เหมือนกิจกรรมประชานิยมของเราเขามักจะไม่ค่อย    ครับ จนมีคนค่อนแคะว่าเป็นการใช้เงินหลวงซื้อ
        เลือกกลุ่มมากนัก และนโยบายเน้นเรื่องบริการ     คะแนนเสียง โดยชอบไปสัญญิงสัญญากับชาวบ้าน

        พื้นฐานให้คนในสังคมเป็นส่วนมาก จะเป็นสวัสดิการ   ขอคะแนนเสียงไว้ว่าจะท าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ถ้าได้

        ช่วยเหลือคนตกงานก็มีเงื่อนไขชัดเจน และแน่นอน    เข้าไปเป็นรัฐบาล
        ว่าประเทศเหล่านี้ เช่น เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฯลฯ

        มีอัตราภาษีเงินเป็นอัตราก้าวหน้า อัตราสูงสุด    เกมส์ต่อรอง

        ประมาณ 55% เพื่อให้รัฐมีรายได้มากเพียงพอเพื่อ       มีคนวิจารณ์ว่าประชาชนเสียนิสัยที่ได้รับ
        เป็นงบประมาณในการด าเนินงานด้านนี้         ประโยชน์ง่าย ๆ จากนโยบายประชานิยมติดต่อกัน

        ขณะเดียวกันรัฐสวัสดิการของเขาก็ออกแบบไม่ให้คน   จนชิน และเรียกร้องไม่หยุดหย่อน ขอมากขึ้นเรื่อย ๆ

        ที่ได้รับประโยชน์อยู่เฉยๆ งอมืองอเท้า เพราะรัฐจะ  และคาดหวังจะได้มากกว่าเดิมต่อไปเรื่อย ๆ …. ผม
                                 ว่าประชาชนเขาก็คิดเป็นครับว่าอะไรเป็นประโยชน์
        เจอแรงต้านจากผู้เสียภาษี และเขาเอาจริงมากกับ
        การใช้เงินภาษีของพวกเขา              กับเขา อย่างไร เท่าใด และเขาก็มีกลยุทธ์และวิธีคิด

                                 แบบทฤษฎีเกมส์ เขาก าลังเล่นเกมส์กับผู้เสนอ
                                 นโยบาย เกมส์ระหว่างคนมีคะแนนเสียงในมือกับคน

                                 ต้องการคะแนนเสียง ประชาชนเขารู้ตัวดีว่าอาวุธที่

                                 เขามีเพื่อให้ได้นโยบายที่เขาได้ประโยชน์ตรง ๆ คือ
                                 คะแนนเสียงของเขา ดังนั้น ยิ่งใกล้เลือกตั้ง คะแนน

                                 ของเขาจะมีค่ามากขึ้น การเกทับ บลั๊ฟกันแหลก

                                 ระหว่างพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
                                 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อยว่ากัน ตอนนั้นปัญหา
                                 เฉพาะหน้าคือการได้มาซึ่งคะแนน … และพรรค


                                 การเมืองขนาดใหญ่เวลาเสนอนโยบายพวกนี้มักจะ
                                 ระวังตัวมากกว่าพรรคเล็ก เพราะเกิดชนะเยอะได้
       ขอบคุณภาพจาก https://finopsinfo.com/regulations/irs-section-871m-withholding-tax-no-more-relief-for-the-weary/
            บางทีเราอาจต้องมองดูให้ละเอียดของการ    เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีภาระเอานโยบาย
        ใช้งบประมาณในมาตรการด้านนี้ หากสนับสนุนการ     ประชานิยมที่หาเสียงไว้ไปปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่ง่าย

        ใช้จ่ายในปัจจุบันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น  เหมือนตอนพูด ตรงข้ามกับพรรคเล็กใส่แบบไม่ไม่ยั้ง
   1   2   3   4   5   6   7   8