ประวัติการศึกษา

 • 2537     ปริญญาเอก Ph.D.(Economics, Concordia University, Canada
 • 2532     ปริญญาโท Master of Economics, Queen’s University, Canada
 • 2526     ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2523     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 • มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
 • ธ.ค. 2560 – พ.ค. 2562     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2560     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2559     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558     รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ค. 2556 – ต.ค. 2557     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ธ.ค. 2553 – พ.ค. 2556     ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งสำคัญในอดีต/ปัจจุบัน

 • ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน          คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560      ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ก.ค. – ก.ย. 2560              ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 – มิ.ย. 2559     ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560      คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน